ఇలా వచ్చి దక్షిణ స్వీకరించి, ఆశీర్వదించారు, బాబా కాక ఇంకెవరు బాబానే.

సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా         ...        సాయి బాబా       ...       సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో వారికి అన్ని Read More ...

బాబా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు “నీవు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు.నేను నీ వెంటే ఉంటాను”అని అన్నారు.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై                సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా         ...        సాయి బాబా        ...   Read More ...

బాబా సాధువయినపుడు ,బాబా కి డబ్బు ఎందుకవసరము

శ్రీ సాయి నాథాయనమః సాయిబాబా ఎందుకు తిట్టేవారు -ఎందుకు దక్షిణ అడిగేవారు: 1908 వ ప్రాంతము లో, మహారాష్ట్ర లో ని యెవాలా లో  శ్రీ గోవింద్ వాసుదేవ్ కానిట్కార్ జడ్జి గా ఉండెను. అపుడపుడు జాబ్ పనులపై కోపర్గావ్ వెళ్ళేవాడు. అక్కడ తన సహోద్యోగులు ఒకసారి బాబా కరుణ , వారి లీలలు గూర్చి Read More ...

మా కొత్త ఇల్లు అంత బాబా నామమయం

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై                సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా         ...        సాయి బాబా       ...   Read More ...

మా నాన్న బాబాపై పెట్టుకున్న నమ్మకం బలపడింది.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై                సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా         ...        సాయి బాబా       ...   Read More ...

బాబా మీరు చూపలేనిదేది?మీకు చేతకానిదేది?

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై                సాయి బాబా       ...       సాయి బాబా        ...       సాయి బాబా       ...     Read More ...

శివనేశన్ స్వామి ఫకీరు రూపంలో యున్న బాబాకు వస్త్రముల నిచ్చుట.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై            సాయి బాబా       ...       సాయి బాబా        ...       సాయి బాబా       ...       సాయి Read More ...

Page 1 of 15412345...102030...Last »