భక్తుల మనస్సులలో నుండెడి యాలోచనలన్నియు బాబా గ్రహించెడివారు-మూడవ భాగము(గురువునకు శిష్యునకు గల సంబంధము ఇట్టిదే)

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ  శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై అదే సమయమందు మసీదులో గంట మ్రోగెను.మధ్యాహ్నహారతి  పూజ ప్రారంభయ్యెనని గ్రహించిరి. కనుక శ్యామా,హేమాడ్ పంతులిద్దరూ మసీదుకు త్వరగా పోయిరి.బాపూసాహెబు జోగు అప్పుడే హారతి ప్రారంభించెను.స్త్రీలు మసీదు నిండిరి.దిగువ ఖాళీ జాగాలో పురుషులు నిండిరి. అందరూ బాజా భజంత్రీలతో నొకే Read More ...

భక్తుల మనస్సులలో నుండెడి యాలోచనలన్నియు బాబా గ్రహించెడివారు-రెండవ భాగము(నిష్ఠ,సబూరి).

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై శ్యామా ఈ దిగువ కథను చెప్పదొడంగెను. రాధాబాయి యను యొక ముసలమ్మ యుండెను.ఆమె ఖాశాబా దేశ్ ముఖ్ గారి తల్లి.బాబా ప్రఖ్యాతి విని ఆమె సంగమనేరు గ్రామ ప్రజలతో కలసి శిరిడీ కి వచ్చెను.బాబాను దర్శించి మిక్కిలి తృప్తిచెందెను.ఆమె బాబాను గాఢముగా ప్రేమించెను.బాబాను తన గురువుగా Read More ...

భక్తుల మనస్సులలో నుండెడి యాలోచనలన్నియు బాబా గ్రహించెడివారు-ఒకటవ భాగము.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై    సాయి బాబా      ...      సాయి బాబా      ...      సాయి బాబా      ...       సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  వారికి Read More ...

శ్రీ సాయిబాబా వారిని దర్శించిన వెంటనే శాంతి పొందిన సాఠే.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై    సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని Read More ...

సద్గురువు.

సాయి బాబా    ...    సాయి బాబా    ...    సాయి బాబా    ...    సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  వారికి అన్ని విధాలా నేను సహాయపడతాను. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము Read More ...

బాబా వారి వైశిష్ట్యము

  సాయి బాబా    ...    సాయి బాబా  ...    సాయి బాబా    ...    సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  వారికి అన్ని విధాలా నేను సహాయపడతాను. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము Read More ...

బ్రహ్మజ్ఞానము మూడవ భాగము.

      సాయి బాబా ... సాయి బాబా ... సాయి బాబా ... సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  వారికి అన్ని విధాలా నేను సహాయపడతాను. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 16-17 వ అధ్యాయములు. బ్రహ్మజ్ఞానము మూడవ భాగము. ఈ ప్రసంగము ముగిసిన పిమ్మట Read More ...

బ్రహ్మజ్ఞానము రెండవ భాగము.

 సాయి బాబా ... సాయి బాబా ... సాయి బాబా ... సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  వారికి అన్ని విధాలా నేను సహాయపడతాను. బ్రహ్మజ్ఞానము రెండవ భాగము. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 16-17 వ అధ్యాయములు. అట్లనుచు బాబా యీ విషయమునకు సంబంధించిన సంగతులన్నియు జెప్పెను.వానిని Read More ...

బ్రహ్మజ్ఞానము ఒకటవ భాగము.

శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 16-17 వ అధ్యాయములు.        సాయి బాబా     ...     సాయి బాబా     ...     సాయి బాబా     ...     సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  Read More ...

Page 1 of 3123