జోగ్‌, నేను మరణించాననుకుని, హారతి ఇవ్వడం లేదు. నువ్వయినా వచ్చి హారతి ఇవ్వు.

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   అదే రోజు లక్ష్మణ్‌ జోషికి కూడా కలలో కనిపించారు బాబా.‘‘జోషీ’’‘‘బాబా’’‘‘నాకు రోజూ Read More ...

‘‘నా సమాధిని పూలతో కప్పు. నన్ను పరిమళభరితం చెయ్యి.’’

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   ‘‘బాబా బాబా’’ అని పిలిచారు. కేకలేశారు. అయినా లాభం లేకపోయింది. పెదవుల Read More ...

నేనిక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను. నన్ను బూటీవాడాకు తీసుకుపోండి.

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)     జనన మరణాలను దేవుడు నిర్దేశిస్తాడు. ఎప్పుడు జన్మించాలి, ఎప్పుడు మరణించాలన్నది Read More ...

‘‘ఈ తొమ్మిది నాణెలూ తొమ్మిది విధాల భక్తికి ప్రతి రూపాలు. జాగ్రత్తగా దాచుకో.’’

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   నిశ్శబ్దంగా ఉందప్పుడు. తన గుండెల్ని రాస్తున్న లక్ష్మీబాయి షిండేను అభిమానంగా ఆత్మీయంగా Read More ...

‘‘చరాచర జీవకోటినంతా రక్షించే మీకేమిటి బాబా ఈ బాధ?

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   ‘‘మీరంతా ముందు వెళ్ళి రండి. నేనూ, లక్ష్మీబాయి షిండే మరిద్దరు ముగ్గురు Read More ...

మీరు నాలుగు ముద్దలు తింటే నా ఆకలి తీరుతుంది.

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   దానగుణంలో బాబాకి మించిన వారు లేరు. తనకి దక్షిణగా వచ్చే సొమ్మునంతా Read More ...

‘‘ఈ బాధను తట్టుకోలేకపోతున్నాను మామా! కరుణించు. నన్ను ఈ బాధ నుంచి విముక్తుణ్ణి చెయ్యి.’’

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   ‘‘ఈ క్షణం నుంచి నీ బాధ్యతంతా బాబా వహిస్తానన్నారు. నాకిక ఏ Read More ...

నీ కొడుకు తాత్యాని నేను కంటికి రెప్పలా కాపాడతాను. ఈ క్షణం నుంచి తాత్యా బాధ్యత నాది.’’

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   మాట మీద నిలబడడం అంటే కత్తి అంచున ఒంటికాలి మీద తపస్సు Read More ...

నా సమాథి మాట్లాడుతుంది. నా సమాథి నుండే నేను సర్వ కార్యాలూ నిర్వర్తిస్తాను.

అనంతకోటిబ్రహ్మాండ నాయకరాజాధిరాజయోగిరాజపరబ్రహ్మశ్రీసచ్చిదానందసమర్థసద్గురుసాయినాథ్మహరాజ్కీజై!! ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి (సాయి బాబా వారి భక్తులకి మనవి : బాబా జీవిత చరిత్రను చిన్న చిన్న కథల రూపం లో పిల్లలకు అందచేసే విధముగా రచయిత వ్రాశారు. కల్పితాలు అనుకోవద్దు అని మనవి.)   నానాని రమ్మన్నట్టుగా చేత్తో సైగ చేశారు. వచ్చాడతను.‘‘చెప్పండి బాబా’’‘‘నాకు భగవద్గీత రెండవ Read More ...

Page 1 of 1512345...10...Last »