నిరీక్షణ …..సాయి@366 మే 14….AudioSai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai BabaVoice Support By: Mrs. Jeevani


సాయిబాబా భక్తులకు సాయం చేస్తారు. కానీ, తక్షణమే సాయి భక్తుల ప్రార్ధనను విని, ఆమోదించి, సాయం చేస్తారని ఎవరూ చెప్పలేరు.

ఆయన తనకు ఇష్టమయినపుడు చేయవచ్చును. అంతవరకు వేచియుండ వలసినదే ఎవరైనా. సాయిని తొందరపెట్ట నవసరము లేదు.

సాఠే మొదటి భార్య గతించినది. హరి వినాయక్‌ సాఠే సాయి భక్తుడైనాడు.

సాయినాథుడు అనుమతిని ఇవ్వకున్న వివాహము చేసుకోనని చెప్పినాడు. పుత్ర సంతానము లేదు. ”వివాహము చేసుకున్నచో దైవము పుత్రుని ప్రసాదించును” అని సాయి చెప్పారు.

ఇంకను సాయి, దాదా కేల్కరు కుమార్తె నుదుట కుంకుమ పెట్టి ”ఈ బిడ్డను అహ్మదాబాద్ నకు పంపుము” అన్నారు.

అంటే అహ్మదాబాద్ లో పనిచేయుచున్న సాఠేకు వివాహము చేయమని ఆదేశమైనదని కేల్కరు గ్రహించి వివాహము జరిపించాడు. వివాహము 1905లో అయినది.

సాఠేకు కుమార్తె జన్మించింది, రెండవసారి కూడా కూతురే జన్మించింది. కేల్కరు దంపతులు సాయి వద్దకు పోయి ”బాబా, మాకు మనుమని ఎప్పుడు ప్రసాదింతువు” అని అర్ధించారు.

”నేను అల్లాను ప్రార్ధిస్తున్నాను. వారు తప్పక కోర్కె తీరుస్తారు” అన్నారు సాయి.

1913లో సాఠేకు కుమారుడు జన్మించాడు. అంటే సాయి చెప్పిన తరువాత సుమారు 8 ఏండ్లకు కుమారుడు జన్మించాడు. సాయిని తొందర పెట్టవలసిన పనిలేదు.

నాచ్నే అనే భక్తునితో సాయి 1912లో ”ఉద్యోగానికి బొంబాయికి వెళ్ళు” అన్నారు. ఆ సమయంలో నాచ్నే దహనులో పనిచేస్తున్నాడు. బదిలీ అవుతుందని అనుకున్నారు అందరూ.

1918లో బదిలీ అయింది బొంబాయికి. అంటే సాయి చెప్పిన 6 ఏండ్ల తరువాత. వేచి ఉండాలి తప్పనిసరిగా.

భాస్కర సదాశివ సాతంను 28.2.1940న ఉద్యోగం నుండి తొలగించారు.

ఆయన, ఆయన కుమారుడు షిరిడీ వెళ్ళి సాయిని ప్రార్ధించారు. రెండు రోజులు షిరిడీలో ఉండి బయలు దేరారు తమ ఊరికి.

దాదరులో ఒక పోలీసు కనబడి ఆయనను తిరిగి ఉద్యోగంలోకి తీసుకున్నారని, లామింగ్‌టన్‌ స్టేషన్‌కు వేశారని చెప్పాడు.

ఇది వెంటనే జరగలేదు. 14.5.1940న జరిగింది. అంతవరకు ఆయన నిరీక్షించాడు.

సహనముతో కూడిన ఓర్పుతో నిరీక్షణ చేయాలి అనేది సాయి తెలుపు బోధ.

Compiled  By:- ముళ్ళపూడి పాండురంగ సాయినాథ్ & మున్నలూరి బోస్

Collected and Presented By: Mr: Sreenivas Murthy

Latest Miracles:


Sai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai Baba


Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles