భగవానుని లీల…..సాయి@366 మే 26….AudioSai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai BabaVoice Support By: Mrs. Jeevani


రామదాస పంచాయతనంలో ఒకరు కేశవస్వామి. ఈయన హైదరాబాదునకు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. అందుకని ఆయనను కేశవస్వామి భాగ్‌నగర్‌కర్‌ అంటారు.

ఈయన జియాగూడాలో నివసించేవారు. ఆయనకు హిందూ, మహమ్మదీయులు శిష్యులుగా ఉండేవారు.

అయితే వారు మత ఛాందస్సుల నుండి తీవ్రమైన ప్రతిఘటను ఎదుర్కొన  వలసివచ్చేది. షిరిడీలోని సాయిబాబా పనిని ఆయన చేసినారు.

ఇంకా, ఆయన హిందూమత పునరుద్ధరణకు అనేక ఆలయములలో నామ సంకీర్తలు, ప్రవచనములు, హరికథా కాలక్షేపములు చేసెడివారు.

మామూలుగా ఆయన హరికథ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. కథా విషయం కృష్ణలీల.

ఆయన హరికథ చెప్పేటప్పుడు అందులో లీనమైపోయేవాడు విను వారు పరవశించే వారు.

అటువంటి సమయంలో బలిష్టుడైన ఒక పఠాన్‌ తన ముఠాతో వచ్చి అక్కడున్న రాధాకృష్ణుల పటం చూశాడు. దుర్బుద్ధి పుట్టింది.

”ఈ చిత్రంలోని రాధ కృష్ణునకు విడియం (పాన్‌) తినిపిస్తే నీవు చెప్పే కథ నిజమనుకుంటాను. అలా కాకుంటే అందరివద్ద తలకు నూరు రూపాయలు వసూలు చేస్తాను” అని గుడి తలుపులు మూసాడు.

కేశవస్వామి కృష్ణ పరమాత్మను ప్రార్ధించాడు.

తళుక్కున మెరుపు మెరిసింది.

రాధ చేతిలోని విడయం కృష్ణుని నోటిలో కనపడింది. ఈ అద్భుతాన్ని చూచి, పఠాన్‌ గడ గడలాడి, క్షమించమన్నాడు కేశవస్వామిని.

ఇక షిరిడీలో. అది 1914 వైశాఖ మాసము. అంటే సుమారు మే నెల. బొంబాయి నుండి ‘భీమా’ అనే వ్యక్తి సాయిబాబా చూపే చమత్కారాలు చూడాలని వచ్చాడు.

మధ్యాహ్న ఆరతి అయింది. బాబా అక్కడున్న వారందరినీ ”మీ, మీ బసలకు పొండు. పిలచిన తరువాతనే రండు” అని పంపివేశారు. అందరూ వెళ్ళిపోయారు.

అంతలో ఇండ్ల కప్పులను ఎగరగొట్టేంత గాలి, పెద్ద శబ్దంతో వీచసాగింది.ఆకాశమున మబ్బులు క్రమ్మి వర్షింపసాగింది.

అలా కొన్ని నిమిషాలు గడిచింది. వెంటనే వర్షం ఆగి సూర్యరశ్మి ప్రకాశించింది. సాయి అందరినీ పిలిపించాడు ద్వారకామాయికి.

”మీరు భయభ్రాంతులయ్యారా?” అని అడిగాడు సాయి అక్కడున్న అందరిని. అప్పుడు ‘భీమా’ సాయి పాదములపై పడి, ఆనందోత్సాహములతో ఏడ్చాడు.

సాయి ”భయపడకుము. అది భగవానుని లీల. ఇట్టి  లీలలను అనేకములు చూడగలవు” అన్నాడు ‘భీమా’తో.

Compiled  By:- ముళ్ళపూడి పాండురంగ సాయినాథ్ & మున్నలూరి బోస్

Collected and Presented By: Mr: Sreenivas Murthy

Latest Miracles:


Sai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai Baba


Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles