సాయీ భాగవతము…..సాయి@366 జూన్ 28….AudioSai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai BabaVoice Support By: Mrs. Jeevani


విశ్వనాథ వారి ”రామాయణ కల్పవృక్షము”, గడియారం వారి ”శివ భారతము”, చిల్లర భావనారాయణ రావు గారి ”షిరిడీ సాయీ భాగవతము – ఈ శతాబ్దపు రామాయణ, భారత, భాగవతాలు. అనర్ఘ … కావ్య త్రయం” అని తెలిపారు శ్రీ తూమాటి సంజీవ రావు గారు శ్రీ చిల్లర భావనారాయణ రావు గారి షిరిడీ సాయీ భాగవతంలో.

ఆ సాయి చరితము జూన్‌ 28, 1996లో వెలువడింది. శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా జీవితంలోని యదార్థ సన్నివేశాలకు రసాత్మక రూపమే ఈ గ్రంథం.

ఈ బృహత్‌ కావ్యంలో 108 ఆశ్వాసాలున్నాయి. ఒకొక్క ఆశ్వాసాన్ని ఒకొక్క పుష్పహారంగా భావించి రచించారు రచయిత.

ఆ విధంగా చూస్తే అష్టోత్తర స్తుతి రూపక పుష్ప హార సమలంకృతం ఈ భాగవతం.

ఈ భాగవతంలోని ఘట్టాలన్నీ మహనీయం, మనోహరం.

మేఘుడు షిరిడీకి బోయి సాయి బాబాను చూచి –

”ఇల్లా మసీదు – తలకా

సెల్లా ముడి కట్టు జడగా – చేత సటకా మే

నెల్లా కఫ్నీ – జపమా

అల్లా మాలిక్కు – శివుడగు టెట్లయ్యా?’

అని మనసులో భావించాడంటారు కవి. మేఘుడు కొన్ని దినాలు షిరిడీలోనే ఉండి ఆ తర్వాత త్రయంబకం వెళ్ళాడు.

అక్కడకు వెళ్ళాలనే ప్రేరణ సాయిబాబా కలిగించినదే! ఇక్కడ రచయిత చక్కని ఊహను చేశారు.

శివుని మూడవ నేత్రం జ్ఞాననేత్రం. త్రయంబకేశ్వరుడు అంటే జ్ఞాన నేత్రం గల ప్రభువు. ”జ్ఞాన నేత్రు హరుని కడు భక్తి పూజింప గలిగి నాడతడు…మార్పు వచ్చేవాని మనసునందు”. 

వానికి మనస్సులో మార్పు రావటానికే శ్రీ సాయి అతడిని అక్కడకు పంపాడు.

ఇక మేఘునికి శివుడు సర్వత్రా కనిపించటం మొదలైంది. సాయిని త్రికరణ శుద్ధిగా ఆరాధించే వారు సాయి స్వరూపంగా మారతారు. ఇది భ్రమర కీటక న్యాయం.

సాయి చరిత్రను పుణ్య ప్రబంధంగా సంతరించి తెలుగు వారి పుణ్యాల పంట పండించారు శ్రీ చిల్లర వారు. వారి మాటలలోనే …

”లోకేశ్వరా! సాయీశా!

కై కొమ్మా! నీదు భక్త కధన కుసుమ మా

లా కైంకర్యంమ్మిది! నీ

శ్రీ కంఠాలంకృతముగ! చేసితి! తండ్రీ!”

Compiled  By:- ముళ్ళపూడి పాండురంగ సాయినాథ్ & మున్నలూరి బోస్

Collected and Presented By: Mr: Sreenivas Murthy

Latest Miracles:


Sai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai Baba


Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles