Winner : Jaya Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni వేయేల! హృదయపూర్వకముగ నీ గురువును ప్రేమించుము. వారిని సర్వస్య శరణాగతి వేడుము. భక్తితో వారి Read more…


Voice support by : Mrs Lakshmi Prasanna     శ్రీమతి మంగళగిరి భారతీదేవి గుంటూరులో బీ.ఎస్.యన్.యల్ లో సీనియర్ సూపర్ వైజరుగా పనిచేస్తున్నారు. ఆ ఆఫీసులో విభాగపు అధికారిగా ఒక ఆమె పనిచేస్తున్నది. ఆ సెక్షన్ ఆఫీసరు భారతీదేవి  గారిని చీటికీ మాటికీ వేధిస్తున్నది. భారతీదేవిగారు ఇలా చెప్పారు. ” అకారణంగా బాధపెడుతుండేది, Read more…


Winner : J.Nataraj Patnaik Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నన్నే చింతించుచు నా గూర్చియే దీక్షతో నుందురో, ఎవరయితే నాకర్పించనిదే యేమియు Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna ఈ రోజు సాయి భక్తుడయినవాడు ఏవిధంగా ఉంటాడో, ఏవిధంగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.  నిజమయిన సాయి భక్తుడు  తాను సాయిభక్తుడినని ఎప్పుడూ ప్రకటించుకోడు. తన భక్తుడు అవునా కాదా అన్నది బాబా నిర్ణయం.  బాబా అలా నిర్ణయించాలంటే సాయి చెప్పిన సూత్రాలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలి.  అంతేగాని Read more…


Winner : Lakshmi Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni ” నీవిప్పుడు కూర్చున్నదే ద్వారకామాయి. ఈ మసీదు తల్లి చాల దయార్ద్రహృదయురాలు. ఆమె నిరాడంబర Read more…


సాయిబంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna 1980వ.సంవత్సరంలో మానాన్నగారికి ఒకరు సాయిబాబా క్యాలండర్  బహూకరించారు.  మేము ఆయోగిపుంగవుని పూజించకపోయినా ఆయన మీద గౌరవంతో ఆక్యాలండర్ ను నాగదిలో గోడకు తగిలించాను. 1. 1989వ.సంవత్సరంలో రెండున్నరఏళ్ళు వయసుగల మా బాబుకి అలోపేషియా (బట్టతల) వ్యాధి సోకింది.  అల్లోపతి, ఆయుర్వేదం మందులు Read more…


Winner : Vani Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni ” నన్నే గుర్తుంచుకొనువారిని నేను మరువను”. (శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము 40వ అధ్యాయము)


Winner : Sai Archana Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni అంతర్ముఖత (లోనికి జూచుట) “మన యింద్రియములు బాహ్యమును జూచుటకే భగవంతుడు సృజించియున్నాడు. కనుక Read more…


Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni అంతర్ముఖత (లోనికి జూచుట) “మన యింద్రియములు బాహ్యమును జూచుటకే భగవంతుడు సృజించియున్నాడు. కనుక మనుష్యుడెప్పుడును బయట నున్న వానిని Read more…


శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము విషయసూచిక….Audio 🌹సాయిబాబా … సాయిబాబా … సాయిబాబా … సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము విషయసూచిక మొదటి రోజు పారాయణము గురువారం ఉపోద్ఘాతము  ఉపోద్ఘాతము, శ్రీ సాయిబాబా ఎవరు, శ్రీ సాయిబాబా సర్వాంతర్యామి. మొదటి అధ్యాయము గురుదేవతా స్తుతి ; తిరగలి విసరుట – దాని వేదాంత Read more…


 సాయి బాబా      …      సాయి బాబా      …      సాయి బాబా      …       సాయి బాబా This audio has been prepared by Mrs Lakshmi Prasanna. ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్పూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో  Read more…


Winner : Urukundappa Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఇచ్చట నెమ్మదిగా పరుండి విశ్రాంతి తీసికొమ్ము. అసలయిన విరుగుడేమనగా గతజన్మపాపము లనుభవించి, విమోచనము పొందవలెను. Read more…


Winner : Geetha madhu Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “నీవు యింటివద్ద బయలు దేరునప్పుడు అత్మారాముని భార్య నాకొరకు నీ చేతికి మిఠాయి Read more…


This Audio has been prepared by Mrs Lakshmi Prasanna సాయి బాబా     …          సాయి బాబా     …         సాయి బాబా     …          సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా అన్ని వేళల మనస్ఫూర్తిగా ఉచ్ఛరిస్తారో వారికి అన్ని విధాలా నేను సహాయ పడతాను.  బల్వంత్ నాచ్నే పిల్లలను బాబా Read more…


Wonderful Sai Leelas By R. Radhakrishnan Shirdi Sai Baba’s ways are mysterious, inscrutable inconceivable, incredible and beyond the reach of our mind and thought. Once a devotee comes under the fold, Baba strengthens his devotion by giving him such experiences Read more…


Winner : Hari Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni బ్రహ్మమును జూచుటకు 5 వస్తువులను సమర్పించవలెను. అవి యేవన :- 1. పంచ ప్రాణములు; Read more…


Winner : P.Lavanya Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “నా చేతులు, పొత్తికడుపు, నడుము చాల రోజులనుండి నొప్పి పెట్టుచున్నవి. నే ననేకౌషధములు పుచ్చుకొంటిని, Read more…


Winner : Manjula Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni ” కాశీ ప్రయాగ యాత్రలు ముగియుసరికి నేను శ్యామాకంటె ముందుగనే గయకు బోయెదను”.  (శ్రీ Read more…

Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles